Projekt

NATURA 2000

karta nature 2000

NATURA 2000 je europska ekološka mreža koja uključuje područja koja je nužno zaštititi zbog ugroženih vrsta i vrijednih staništa. To je mreža područja za zaštitu prirode diljem EU koja je ustanovljena u skladu s Direktivom o staništima iz 1992. Cilj je mreže osigurati dugoročni opstanak europskih najvrjednijih i najugroženijih vrsta i staništa. Područja navedena u Direktivi o staništima zovu se predložena Područja važna za zajednicu (eng. Sites of Comunity Importance – SCIs), a ona navedena u Direktivi o pticama iz 1979. Područja posebne zaštite (eng. Special Protection Areas – SPAs). Ujednačeni je naziv za ova područja „NATURA 2000 područja“ jer oni zajedno čine ekološku mrežu EU NATURA 2000.

Direktive:

Direktivom o staništima iz 1992.
Direktivi o pticama iz 1979.

Direktiva o staništima navodi oko 230 stanišnih tipova i preko 1000 vrsta biljaka i životinja značajnih za EU. Direktiva o pticama navodi preko 190 osjetljivih vrsta kojima je potrebna zaštita staništa na osnovi zaštite područja. Također prepoznaje potrebu za zaštitom značajnih područja za migratorne vrste ptica, ponajviše močvarnih staništa.

Kako priroda ne poznaje administrativne i političke granice, nužno je bilo uspostaviti suradnju među zemljama kroz uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 kako bi se zaštitila posljednja biološki vrijedna područja u Europi. Trenutno se u mreži Natura 2000 nalazi oko 25.000 područja unutar 27 zemalja EU (oko petine teritorija) – što je, primjerice, veće od površine cijele Francuske.

Primjeri dobre prakse: http://www.natura2000.hr/PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=51&langID=1

Pregled područja ekološke mreže NATURA 2000 (za svaku zemlju posebno)

Svaka četiri mjeseca Komisija objavljuje tzv. Barometar Nature 2000 koji daje pregled broja i veličine područja unutar mreže, po zemljama:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

Komisija objavljuje i službene javne bio-geografske liste, koje se mogu preuzeti na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm

Za detaljnije informacije o pojedinim područjima postoji baza podataka EUNIS: http://eunis.eea.europa.eu/

Osnovne informacije o mreži Natura 2000 mogu se naći na web stranicama pojedinih zemalja članica, a linkovi za njih mogu se pronaći na web stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm.

NATURA 2000 u Hrvatskoj

Hrvatska i dalje ima veliki postotak prirodno vrijednih područja koja su nacionalno i internacionalno važna. U trenutku pristupanja Europskoj Uniji od Hrvatske će se tražiti da u skladu s Direktivom o pticama, proglasi Područja posebne zaštite te da, u skladu s Direktivom o staništima, predloži Područja od važnosti za EU. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) ustanovio je oko 1000 područja koja bi trebala biti dijelom hrvatskog prijedloga ekološke mreže NATURA 2000. Odabir područja utemeljen je na standardnim, znanstvenim kriterijima koji se jednako primjenjuju u svim državama EU.

Trenutno je u Hrvatskoj predloženo 38 SPA područja i 1099 pSCI područja koji zajedno zauzimaju 44,83% hrvatskog kopnenog teritorija, odnosno površinu od ukupno 25.373 km2 i 38,97% hrvatskog morskog teritorija, što je površina od 12.107,5 km2. Za ta potencijalna područja pokrenut je proces javnih konzultacija kako bi se informirali svi koji bi mogli biti zainteresirani za NATURA 2000 te kako bi im se pružila prilika komentirati odabir područja. Nakon završenog procesa konzultacija s javnošću, konačan se popis potencijalnih NATURA 2000 područja prosljeđuje Vladi RH prije nego što se preda Europskoj komisiji u Bruxellesu.

Upravljanje područjima NATURA 2000

Djelatnosti na NATURA 2000 područjima moraju se obavljati tako da se osigura kontinuirani i dugoročni opstanak vrsta i stanišnih tipova zbog kojih je neko područje uključeno u mrežu. Cilj je da se zaštićene vrste i stanišni tipovi održe u povoljnom stanju očuvanosti. Povoljno stanje očuvanosti u slučaju vrsta podrazumijeva da se populacije dugoročno održavaju, da se područje njihove rasprostranjenosti ne smanjuje i da postoji dovoljno veliko stanište za dugoročno održavanje populacije. U slučaju stanišnih tipova povoljno stanje očuvanosti podrazumijeva da su prirodna rasprostranjenost staništa i područja koje ono pokriva stabilni ili u rastu, da postoje specifična struktura i funkcije potrebne za njegovo dugoročno održavanje te da je stanje vrsta koje žive u danom stanišnom tipu povoljno.

Nakon što zemlje članice EU proglase područja NATURA 2000 u svojoj državi, tim područjima upravljaju nadležna tijela za zaštitu prirode u svakoj zemlji pojedinačno. Kako su mnoga područja u privatnom vlasništvu ili ih se koristi za razne gospodarske aktivnosti, jedna je od ključnih uloga nadležnih tijela za zaštitu prirode i suradnja s drugim nadležnim tijelima pri određivanju načina upravljanja tim područjima: volonterskim organizacijama, lokalnim ili nacionalnim dobrotvornim udrugama i privatnim vlasnicima zemljišta.

Članak 6. Direktive obvezuje zemlje članice da na svojim područjima uspostave mjere zaštite. To se najbolje može postići izradom planova upravljanja za svako područje zasebno ili u okviru drugih razvojnih planova. Tako se mogu utvrditi ciljevi, mogu se predvidjeti i riješiti problemi u suradnji sa zemljovlasnicima ili korisnicima područja, implementirati definirani mehanizmi te ustanoviti dugoročni planovi zaštite. Metode i tip mjera koje će poduzeti odabire svaka zemlja članica za sebe.

U skladu s člankom 8. Direktive, svaka zemlja članica procjenjuje količinu sredstava potrebnih za zaštitu područja koja udomljuju prioritetna staništa i vrste te o tome obavještava Europsku komisiju. Komisija sudjeluje u sufinanciranju provedbe mjera zaštite nužnih za očuvanje područja Nature 2000.

Karta: http://www.natura2000.hr/PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=53&langID=1

NATURA 2000 u Osječko – baranjskoj županiji

Predložena NATURA 2000 područja u Osječko – baranjskoj županiji

U Osječko – baranjskoj županiji za NATURA 2000 predloženo je ukupno 25 područja od čega su 10 točkasta područja važna za vrste (osim ptica) i staništa (SCI), 11 su poligonska područja važna za vrste (osim ptica) i staništa (SCI) dok su 4 poligonska područja važna za ptice (SPA). Vidi tablicu 1.

Predložena NATURA 2000 područja u Osječko – baranjskoj županiji

Točkasta područja važna za vrste (osim ptica) i staništa (SCI)

 1. HR2000728, Biljsko groblje
 2. HR2000729, Kopački rit, livade
 3.  HR2000730, Bistrinci
 4. HR2000732, Zmajevac
 5. HR2000733, Dunav kod Batine
 6. HR2000735, Dalj
 7. HR2000815, Satnica
 8. HR2001093, Tanja 1
 9. HR2001095, Dunavac – Šarkanj
 10.  HR2001096, Šarkanj

Poligonska područja važna za vrste (osim ptica) i staništa (SCI)

 1. HR5000013, Drava
 2. HR2000372, Dunav – Vukovar
 3. HR2000573, Petrijevci
 4. HR2000623, Šume na Dilj gori
 5. HR2000394, Kopački rit
 6. HR2001212, Bansko brdo
 7. HR2001044, Batina – Dunavac
 8. HR2001089, Debeljak – Haljevo
 9. HR2001085, Ribnjak Grudnjak
 10. HR2001086, Breznički ribnjak (Ribnjak Našice)
 11. HR2000580, Papuk

Poligonska područja važna za ptice (SPA)

 1. HR1000011, Ribnjaci Grudnjak i Našički ribnjak s kompleksom lužnjakovih šuma
 2. HR1000016, Podunjavlje i donje Podravlje
 3. HR1000015, Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca)
 4.  HR1000040, Papuk

Karta predloženih NATURA 2000 područja u OBŽ

Mail lista relevantnih institucija u Osječko – baranjskoj županiji
1
  Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo,
Grad Osijek
  Branka Andraši   branka.andrasi@osijek.hr
2
  Odsjek za graditeljstvo, Grad Osijek   Aleksandra Čulin   aleksandra.culin@osijek.hr
3
  Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Grad Osijek
  Milan Kamenko   milan.kamenko@osijek.hr
4
  Odsjek komunalnog redarstva, Grad Osijek   Ivica Šiškić   ivica.siskic@osijek.hr
5
  Odsjek za komunalno gospodarstvo, Grad Osijek   Mirela Filipović   mirela.filipovic@osijek.hr
6
  Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i gradnje, Grad Osijek
  Krunoslav Plećaš   krunoslav.plecas@osijek.hr
7
  Odsjek za graditeljstvo, Grad Osijek   Krunoslav Plećaš   krunoslav.plecas@osijek.hr
8
  Odsjek za prostorno uređenje, Grad Osijek   Nada Zebić   nada.zebic@osijek.hr
9
  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, OBŽ
  Ranko Radunović   ranko.radunovic@obz.hr
10
  Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo, OBŽ   Silva Wendling   silva.wendling@obz.hr
11
  JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području OBŽ
  Vinko Ljubičić   info@obz-zastita-prirode.hr
12
  Hrvatske vode, VGO Osijek   Zoran Đuroković   zoran.durokovic@voda.hr
13
  Hrvatske šume, UŠP Osijek   Dragutin Vračević   osijek@hrsume.hr
14
  Javna ustanova Parka prirode Kopački rit   Biserka Vištica   ravnatelj@kopacki-rit.hr

Više informacija saznajte na stranici: http://www.natura2000.hr/

EU Phare 2006 projekt

“Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode“

Nositelj projekta: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Partneri:

 • Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje
 • Sveučilište J.J. Strossmayera – Odjel za biologiju
 • Volonterski centar Osijek
 • Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Cilj je ovog projekta poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko – baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva.

Prirodne vrijednosti duž rijeka Dunav i Drava u Osječko – baranjskoj županiji predstavljaju naveće poplavno područje u Hrvatskoj. Poplavne šume, bare, trščaci, sve je to nužno za život, kako riba tako i mnogih, na europskoj razini, ugroženih vrsta biljaka i životinja. Upravo su iz tih razloga ta područja predložena za NATURA 2000 područja. Iako vrlo vrijedna, ta se prirodna područja ne nalaze pod jedinstvenom zaštitom te postoji opasnost od raznih građevinskih i sličnih infrastrukturnih radova (npr. gradnja elektrana) koji bi uvelike ugrozili ekosisteme i trajno uništili njihove vrijednosti.

Kako bi osnažili proces zaštite prirode važno je uspostaviti međusektorsku suradnju, osigurati transparentnost vladinih odgovornosti i poticati uključivanje civilnog društva u proces uključivanja i monitoring biološke raznolikosti. Zaštita prirode u ovom području doprinijet će razvoju lokalnog stanovništva kroz održivo upravljanje prirodnim resursima i mnoštvo drugih ekonomskih aktivnosti kao što su ekoturizam, škole u prirodi i dr. Upravo je zbog toga vrlo bitno razviti sustav za uključivanje javnosti u monitoring implementacije relevantnih zakonodavstava o zaštiti prirode u naše zakonodavstvo.

Projektne aktivnosti:

 • Faza pripreme:
  – Prikupljanje podataka
  – Prezentacija projekta javnosti
 • Edukacija dionika i formiranje partnerstva
  – Edukacijske radionice
  – Međusektorsko umrežavanje i daljnja komunikacija
 • Uspostavljanje monitoringa biološke raznolikosti
  – Uspostavljanje standarda i sustava monitoringa
  – Uspostavljanje baze podataka i razvoj informacijskog sustava
  – Edukacija timova i volontera za monitoring biološke raznolikosti
  – Terenski rad
  – Izdavanje potvrda za sudjelovanje na treningu za monitoring biološke raznolikosti
 • Osnivanje “Centra za monitoring biološke raznolikosti i zaštitu prirode”
  – Adaptacija prostora za provođenje programa u Eko centru Zlatna Greda
  – Opremanje centra
  – Otvorenje centra
 • Izrada promotivnih i edukacijskih materijala (tiskani i video materijal, web stranica)
 • Unutrašnja i vanjska evaluacija projekta

Održivost projekta:

 • Potpisivanje Sporazuma sa zainteresiranim dionicima za daljnju suradnju (Hrvatske vode, Hrvatske šume, Javna ustanova Park prirode Kopački rit)
  Suradnja će se ostvarivati kroz komunikaciju, izmjenu dobrih iskustava sa EU, sudjelovanje u raznim zajedničkim aktivnostima i projektima, informiranje i zajedničko rješavanje problema vezanih uz zaštitu prirode
 • Dva puta godišnje edukacija/osposobljavanje za monitoring
 • Uključivanje volontera i studenata u rad Centra
 • Sustavno informiranje javnosti o stanju bioraznolikosti

Ciljane skupine:

Zavod za biologiju, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

NVO

 • Državni zavod za zaštitu prirode
 • Hrvatske vode
 • Hrvatske šume
 • Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”
 • Lokalno stanovništvo Osječko – baranjske županije
 • Lokalna uprava Osječko – baranjske županije
 • Privatne tvrtke
 • Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije
 • Škole, edukacijske institucije, volonteri, javnost

Trajanje projekta: 28.11.2008. – 28.11.2009.

Radionica – podizanje javne svijesti o NATURA 2000 u Osječko – baranskoj županiji

U sklopu projekta “Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode” 18. i 19. svibnja 2009. održana je radionica čiji je cilj bio informirati javnost s time što NATURA 2000 predstavlja, koja su predložena NATURA 2000 područja u Osječko – baranjskoj županiji te kakve prednosti NATURA 2000 donosi za lokalnu zajednicu.

Radionica je trajala dva dana te su sudionici mogli upoznati i na terenu neke od predloženih NATURA 2000 područja u Osječko – baranjskoj županiji kao što su – panonski stepski travnjaci na praporu u Zmajevacu, Kopački rit, Bansko brdo, Dunav kod Batine.

Predavači:
1. Jasmin Sadiković, Zeleni Osijek – Predstavljanje projekta „Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode”
2. Petra Rodić Baranović, Državni zavod za zaštitu prirode – NATURA 2000 u Hrvatskoj (PREZENTACIJA)
3. Tibor Mikuška, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode – Natura 2000 u Osječko – baranjskoj županiji (PREZENTACIJA)

Fasilitator:
Kristina Eichner, Zeleni Osijek

Fotografije sa radionice možete pogledati ovdje.

Tablica 1. Popis sudionika na dvodnevnoj edukacijskoj radionici, 18. i 19. svibnja 09.

Br.
   Ime i prezime    Institucija
1
   Jasna Gorupić    OBŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje
2
   Ranko Radunović    OBŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje
3
   Jadranka Fišer    OBŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje
4
   Doina Šimudvarac – Travica    OBŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje
5
   Ivica Pintarić    OBŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje
6
   Tomislav Petric    OBŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje
7
   Ivanka Krajina    Grad Osijek, Odsjek za zaštitu okoliša
8
   Ljiljana Kučanda    Grad Osijek, Odsjek za zaštitu okoliša
9
   Stjepan Ribić    Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje
10
   Tibor Mikuška    Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode
11
   Ivana Plavac    Državni zavod za zaštitu prirode
12
   Petra Rodić – Baranović    Državni zavod za zaštitu prirode
13
   Davorin Marković    Državni zavod za zaštitu prirode
14
   Ivana Buzuk    JU za upravljanje zaštićenim pr. vrijednostima u OBŽ
15
   Siniša Ozimec    Poljoprivredni fakultet u Osijeku
16
   Svjetlana Lozančić    Hrvatske vode, VGO Osijek
17
   Krešimir Šlafhauzer    Hrvatske vode, VGO Osijek
18
   Željka Romić    “Vodovod Osijek” d.o.o.
19
   Nenad Bračun    TZ Baranje
20
   Ivana Grabovac    Općina Bilje
21
   Helena Horvat    Općina Kneževi Vinogradi
22
   Vladimir Virgej    Centar za kompost
23
   Miroslav Čuraj    Centar za kompost
24
   Damir Šimić    Osječka pivovara Osijek
25
   Goran Gagula    Osječka pivovara Osijek
26
   Davor Ileš    P.P. Orahovica, Ribnjak Grudnjak
27
   Josip Zagorščak    ZŠRD Baranje

Prvi trening za monitoring biološke raznolikosti
U sklopu projekta “Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode” u Zlatnoj je Gredi 12. i 13. rujna 09. održan prvi trening za monitoring biološke raznolikosti koji je pohađalo 20 sudionika. Trening se sastojao od 6 radionica na kojima su sudionici upoznali predstavnike iz raznih skupina životinja kao što su vodozemci, gmazovi, vretenca, ptice, rakovi i biljni svijet koji krasi naša biološki najvrijednija područja u Osječko – baranjskoj županiji.

Osim prezentacijskog dijela sudionici su prošli i terensku obuku prilikom koje su naučili kako prepoznavati pojedine vrste te kako njihova opažanja bilježiti u odgovarajuće formulare. Cilj ovog treninga promocija je zaštite prirode i predloženih NATURA 2000 područja u Osječko – baranjskoj županiji kao i edukacija u svrhu osposobljavanja za sustavnim obavljanjem monitoringa navedenih skupina. Naime, kako udruga Zeleni Osijek uskoro planira otvorenje Centra za monitoring biološke raznolikosti u Zlatnoj Gredi cilj nam je okupiti zaljubljenike u prirodu te osposobiti ih za obavljanje monitoringa i prikupljanje podataka sa terena.
Sudionici prvog terninga pokazali su velik interes, izdržljivost i odličan timski rad te im se ovom prilikom zahvaljujemo na odličnom druženju ova dva dana.

Sudionici prvog Treninga za monitoring biološke raznolikosti 12. i 13. rujna 2009.:

 1. Emanuela Đurinić
 2. Vlatka Šalić
 3. Martina Vujnović
 4. Iris Bostjančić
 5. Bernarda Rožman
 6. Dunja Pofuk
 7. Sandra Kušenić
 8. Ivana Buzuk
 9. Goran Andrašević
 10. Sanja Blagus
 11. Danijela Palatinuš
 12. Svjetlana Knežević
 13. Ana Bačić
 14. Darija Cik
 15. Ana -Marija Zorčec
 16. Mirko Bošnjak
 17. Dominik Barišić
 18. Vesna Kristek
 19. Stjepan Blagus
 20. Jadranka Radovančević

Fotografije sa Treninga za monitoring biološke raznolikosti: http://picasaweb.google.hr/zeleniosijek/Monitoring

Teme radionica:

Subota, 12.09.2009.
1. Monitoring vodozemaca u NATURA 2000 u OBŽ – Dag Treer, HHD Hyla
2. Monitoring gmazova u NATURA 2000 u OBŽ – Dušan Jelić, HHD Hyla (PREZENTACIJA)
3. Širenje invazivnog bodljobradog raka – Matej Faller, Udruga za ekološka istraživanja BioShock (PREZENTACIJA)

Nedjelja, 13.09.2009.
1. Pregled flore NATURA 2000 područja u OBŽ – dr.sc. Siniša Ozimec, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PREZENTACIJA)
2. Monitoring ptica u predloženim NATURA 2000 područjuma u OBŽ – Tibor Mikuška, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (PREZENTACIJA)
3. Zaštita vretenaca u Hrvatskoj – dr.sc. Tomislav Bogdanović, Odjel za biologiju u Osijeku (PREZENTACIJA)

Drugi trening za monitoring biološke raznolikosti

Nakon uspješno održanog prvog treninga za monitoring biološke raznolikosti u Zlatnoj Gredi, udruga Zeleni Osijek organizirala je još jedan trening za novu skupinu sudionika 26. i 27. rujna 09. I ovaj put moramo pohvaliti sve koji su sudjelovali i pokazali velik interes, upornost i veliku ljubav prema prirodi. Nadamo se da je ovo samo početak uspješnog rada Centra za monitoring biološke raznolikosti i zaštite prirode u Zlatnoj Gredi te da nas u budućnosti čeka još puno ovako uspješnih edukativnih radionica.

Teme radionica i predavači:

Subota, 26.09.2009.
1. Pregled entomoloških istraživanja na području Parka prirode Kopački rit od domovinskog rata – doc.dr.sc. Enrih Merdić, Odjel za biologiju (PREZENTACIJA)
2. Bogatstvo vrsta i konzervacijska vrijednost vodenih kukaca (Coleoptera; Heteroptera) Parka prirode Kopački rit – mr. sc. Nataša Turić, Odjel za biologiju
3. Širenje invazivnog bodljobradog raka – Matej Faller, Udruga za ekološka istraživanja BioShock (PREZENTACIJA)

Nedjelja, 27.09.2009.
1. Monitoring vodozemaca i gmazova u predloženim NATURA 2000 područjima u OBŽ – Dag Treer, HHD Hyla
2. Pregled flore NATURA 2000 područja u OBŽ – dr.sc. Siniša Ozimec, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PREZENTACIJA)
3. Monitoring ptica u predloženim NATURA 2000 područjima u OBŽ – Tibor Mikuška, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (PREZENTACIJA)

Sudionici Treninga za monitoring biološke raznolikosti 26. i 27. rujna 2009.:

 1. Mario Paulić
 2. Marijana Grizelj-Paulić
 3. Ivana Hruška Pongrac
 4. Krešimir Pongrac
 5. Ksenija Lukačević
 6. Dragica Predrijevac
 7. Ljubica Verner
 8. Jelena Jakirčević
 9. Sanja Žutinić
 10. Doina Šimudvarac-Travica
 11. Hrvoje Travica
 12. Domagoj Travica
 13. Ana Lastavić
 14. Helena Mašaberg
 15. Jadranka Fišer
 16. Ivana Soldo
 17. Matea Bistrović

Fotografije sa Drugog treninga za monitoring biološke raznolikosti u Zlatnoj Gredi:

https://picasaweb.google.com/zeleniosijek/Foto2EdukacijaZaMonitoring

Rezultati radionica u 2009. g.

(u pripremi)

Monitoring biološke raznolikosti – BAZA PODATAKA

(u pripremi)

Izvješća o monitoringu

(u pripremi)

Galerija fotografija

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.

Korisni linkovi

1. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP)
2. NATURA 2000, http://www.natura.org
3. Ministarstvo kulture
4. Delegacija Europske komisije u Hrvatskojdelegation-croatia@ec.europa.eu
5. Europska komisija
6. NATURA Projects (LIFE)
7. EUROPEAID
8. Europska unija-Okoliš-Priroda i biološka raznolikost – Direktiva o staništima
9. LIFE
10. Aktivnosti EU – Okoliš
11. Birdlife International

12. Parkovi prirode:
http://www.kopacki-rit.com
http://www.pp-lonjsko-polje.hr
http://www.velebit.hr
http://www.biokovo.com
http://www.telascica.com
http://www.pp-ucka.hr
http://www.pp-papuk.hr
http://www.pp-medvednica.hr
http://www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
http://vransko-jezero.hr

13. Nacionalni parkovi:
http://www.np-plitvicka-jezera.hr
http://www.risnjak.hr
http://www.paklenica.hr
http://www.kornati.hr
http://www.brijuni.hr
http://www.krka.hr
http://www.np-mljet.hr
http://www.np-sjeverni-velebit.hr

14. Ostali vezani projekti:
Twinning projekt Implementacija Okvirne direktive o vodama

15. Nevladine udruge (NVU):
ECO – Forum
Udruga “Sunce”
Udruga “Zelena akcija”
Udruga “Zelena Istra”
Udruga “Dupinov san”
Hrvatska herpetološko društvo – “Hyla”
Ekološke organizacije “Lipa” – EOL
Hrvatsko biološko društvo
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

16. Međunarodne organizacije:
Europski centar za zaštitu prirode (ECNC)
Program za okoliš Ujedinjenih naroda
UNESCO – Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu
WWF
WWF – svijet
Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC)
ENRIN (Informacijski servis za biološku raznolikost u Srednjoj/Istočnoj Europi) – NIS
NATURA 2000 u Sloveniji

17. Međunarodna organizacija za zaštitu prirode (IUCN)

18. CEEweb for Biodiversity

18-03-2009