Novosti

Seminar o komunalnim javnim uslugama

Udruge Zeleni Osijek i Zelena akcija su u sklopu projekta COMMUN SENSE organizirale seminar na temu korupcija i anti-korupcijski mehanizmi u upravljanju komunalnim poduzećima fokusirajući se na komunalnu uslugu gospodarenja otpadom i pružanje usluga električne energije. Predstavnicima komunalnih poduzeća, lokalnih vlasti i civilnih udruga, ugledni inozemni predavači Raphael Rossi i Stefan Taschner, te domaći predavači Kristian Stipeč, Ivan Božić i Toni Vidan predstavili su negativne strane privatizacije usluge gospodarenja otpadom i uslugama pružanja električne energije. U upravljanju i pružanju komunalnih uluga u našoj zemlji poznate su brojne korupcijske afere slučajevima koje smanjuju efikasnost, kvalitetu i financijsku racionalnost komunalnih usluga. Jedno od mogućih rješenja za smanjenje korupcije u javnom upravljanju komunalnim uslugama jest povećanje transparentnosti i participativnosti u procesu upravljanja. Povećanje participativnosti se može ostvariti na različite načine no jedan od njih je uključivanjem raznih društvenih aktera, pored političara, u nadzor upravljanja komunalnim poduzećima.

Povećanje transparentnosti može se ostvariti isto tako na različite načine, od objavljivanja zapisnika upravnih tijela do potpuno transparentnog procesa javne nabave te objave svih financijskih transakcija u realnom vremenu.

Najdalje je otišla građanska inicijativa “Berlin Energy Table” koja je pokrenula u Berlinu 2013. godine referendum o rekomunalizaciji privatizirane gradske električne distribucijske mreže te komunalnog poduzeća za pružanje usluga električne energije. Građanska inicijativa je isto tako osmislila model za transparentno i participativno upravljanje novim javnim komunalnim poduzećem kako bi se zadovoljili razni socijalni, ekološki i ekonomski ciljevi. U Grčkoj se nakon niza privatizacija isto tako javljaju incijative koje traže rekomunalizaciju i demokratizaciju komunalnih usluga uključujući i usluge pružanja električne energije. Uz demokratizaciju javnih komunalnih poduzeća koja upravljaju infrastrukturom pojavljuje se sve više inicijativa za demokratizaciju proizvodnje električne energije za što su najpoznatiji primjeri energetskih zadruga u Njemačkoj, Danskoj i drugim europskim zemljama.

Gospodarenje otpadom također je jedno od gorućih pitanja hrvatske politike zaštite okoliša. Obveze hrvatske kao članice Europske unije su velike, a trenutno stanje daleko od obećavajućeg. Prema okvirnoj direktivi o otpadu Hrvatska do 2020. godine mora za 50% otpadnih materijala osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje (odnosno čak za 70% neopasnog građevinskog otpada).

Obveze postoje i u odnosu na kvalitetu otpada koji se odlaže na odlagališta – do kraja 2020. godine udio biorazgradivog otpada na odlagalištima mora se smanjiti za 65% u odnosu na referentnu godinu (1997.).

Analize pokazuju da Hrvatska ima ozbiljnih problema u dostizanju obaveznih ciljeva. Prema izvještaju Europske komisije koji komparira odvajanje i recikliranje otpada u 2015. godini u glavnim gradovima EU hrvatski glavni grad Zagreb na zadnjem je mjestu. Takav loš rezultat posljedica je promašene gradske politike koja godinama zagovara miješanje i spaljivanje, a zanemaruje odvajanje i recikliranje otpada.

Istovremeno, sedam jedinica lokalne samouprave (JLS) u donjem Međimurju (Grad Prelog, Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba) već je 2015. godine postiglo cilj od 50% odvojenog sakupljanja i samostalne obrade otpada. To su postigli implementirajući preporuke Zelene akcije za razvoj održivog sustava koje se temelje na konceptu “Zero waste”.

Prezentacije sa seminara:

Sustav održivog gospodarenja otpadom na području grada u Novi Vinodolski

Socijalna zadruga Humana Nova, Čakovec

Sustav gospodarenja otpadom prilagođen potrebama građana

 

EU           vladaRH

Ova aktivnost realizira se u okviru projekta “Otvoreno i transparentno upravljanje komunalnim uslugama i prostornim resursima – COMMUN-SENSE”, koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

20-04-2016