Novosti

Zeleni Osijek istražuje staništa, ptice i ribe na ušću Drave u Dunav

Tijekom 2018. godine Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek  sudjeluje u provedbi biološkog monitoringa na području Aljmaškog rita u Hrvatskoj i Boroš Drave u Mađarskoj. Monitoring se provodi u sklopu projekta „Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit, obnovom vodenih staništa, povećanjem bioraznolikosti i razvojem ribolovnog turizma“. Projekt uključuje zajedničke aktivnosti na revitalizaciji vodnih tijela u poplavnom području rijeke Drave. Revitalizacijom rukavaca poboljšavaju se prirodni uvjeti važni za biološku raznolikost i očuvanje vlažnih i močvarnih područja u cjelini. Biološki monitoring kroz analizu i determinaciju prisutnih vrsta predstavlja indikator poboljšanja cjelokupnog stanja ekosustava.

Istraživanje uključuje kartiranje staništa, biomonitoring  riba i ptica na projektnim područjima. Budući da je riječ o ekosustavima izraženog vodnog karaktera prevladavaju stanišni tipovi površinskih kopnenih voda i močvara sa pripadajućom vegetacijom te poplavne šume vrba i topola. Analiza faune ptica pokazala je najveću zastupljenost ptica močvarica, zatim ptica pjevica te naposljetku grabljivica uključujući i neopisivog orla štekavca. Ihtiološka istraživanja pokazala su zastupljenost šaranki te grabežljivica poput štuke. Rezultati istraživanja pokazali su prisutnost velikog broja vrsta što daje zaključiti da su pozitivni učinci revitalizacije već vidljivi.

 

28-11-2018