Projekt

Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona

S prvim danom siječnja 2015. godine počeo je projekt pod nazivom “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” u kojem Udruga Zeleni Osijek vrši funkciju suradnika na projektu.

Puni  naziv projekta na engleskom: Partnerships for Environment: Developing Public and Civil Environment Protection Capacities in Croatia through practise of Green Phone Service

Skraćeni naziv: Partnerships for Environment/Partnerstva za okoliš

Trajanje projekta: 1.1.2015. – 1.1.2017. (24 mjeseca)

Budžet: 225.661,87 €

Financijska podrška: EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade RH.

Projektni partneri: Eko Pan – Karlovac, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga “Krka” Knin, Eko udruga Franjo Koščec, Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis

Suradnici na projektu: Eko Zadar, Zeleni Osijek, Zelena Istra

Projektno područje: Republika Hrvatska s naglaskom na:, Karlovačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Šibensko-kninska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska  županija

Opći cilj projekta: izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode

Specifični ciljevi:

 • izgraditi projektne partnere za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša
 • poticati transparentnost tijela lokalne i državne vlasti i suradnju sa njima
 • educirati građane o know-how i mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode
 • doprinijeti rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode
 • poticati suradnju javnog i državnog sektora

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje podataka o strukturi, načinima, postupcima i sredstvima za rad tijela lokalne i državne vlasti i identificiranje problema i prepreka u učinkovitosti rada na terenu
 • održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za OCD, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
 • održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za tijela lokalne i državne vlasti, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
 • emitiranje radio emisije o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i prirode
 • izdavanje publikacije o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode
 • redoviti rad Mreže zelenih telefona u Karlovačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Šibensko-kninskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji

Očekivani rezultati:

 • napravljena i objavljena publikacija/detaljna analiza učinkovitosti rada na terenu tijela lokalne i državne vlasti (razina transparentnosti, ljudska financijska sredstva, usvajanje načela dobrog upravljanja, uspjeh ostvarivanja prava na pristup informacijama, način organiziranja javnih rasprava, procjene utjecaja na okoliš itd.)
 • povećano znanje, know-how metode i sudjelovanje građana, OCDa, projektnih partnera kao i tijela i službi lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima
 • ojačana suradnja sa tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima
 • veći postotak uspješno riješenih problema vezanih uz zaštitu okoliša i prirode
 • veća prepoznatljivost Mreže zelenih telefona

11-03-2015