Novosti

Aktivni, kulturni i ekološki turizam Baranje

Projektni cilj je potaknuti ekološki i ekonomski održivi razvoj usklađen s očuvanjem prirode u prekograničnoj regiji hrvatske i mađarske Baranje. Kroz projekt će se razvijati ekoturistički proizvodi i programi, organizirati festivali i promovirati područje kao poželjna turistička destinacija. Uspostaviti će se 16 land art instalacija duž biciklističke rute Panonski put mira u Općini Bilje i Kopačkom ritu, izgraditi 2 kućice na drveću u Kući u prirodi Zlatna Greda, izraditi mobilne aplikacije za turiste, postaviti 7 turističkih info ploča, nabaviti električna vozila za prijevoz turista, postaviti obnovljivi izvor energije u Zlatnoj Gredi, uspostaviti otvoreni wi-fi u svim naseljima Općine Bilje i Kopačkog rita, organizirati tečaj za vodiče turističkih programa na vodi (kanu, kajak), nabaviti opremu za aktivni i ekoturizam, organizirati 4 međunarodna etno festivala te uspostaviti novi brend Baranje kao ekoturističke destinacije. Projekt ima za cilj odgovoriti na probleme s kojima se suočava Baranja, poput nezaposlenosti, nedostatka sadržaja i programa aktivnog, kulturnog i ekoturizma, slabe vidljivosti i promocije regije, nedovoljno razvijene međusektorske, ali i prekogranične suradnje s Mađarskom. Projekt će doprinijeti uspostavi snažnijeg turističkog identiteta, povećati atraktivnost regije, posebice u segmentu aktivnog, kulturnog i ekoturizma, pridonijeti zapošljavanju, većem broju dolazaka i noćenja turista te poboljšanju ukupne socio-ekonomske situacije u regiji.

Projektna ideja razvila se kroz prethodne projektne i programske aktivnosti udruge, temelji se na konkretnim rezultatima istraživanja tržišta, svjetskim trendovima u aktivnom, kulturnom i ekoturizmu te realnim potrebama modernih posjetitelja i lokalne zajednice koja se mora prilagoditi tim potrebama. Ponuda aktivnog, kulturnog i ekoturizma u istočnoj Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno razvijena te trenutno ne postoji dovoljan broj ovakvih sadržaja, dok su zahtjevi tržišta usmjereni upravo u smjeru povećane potražnje za takvim aktivnim i jedinstvenim oblicima posjećivanja. U sklopu projekta uspostaviti će se novi, inovativni turistički sadržaji poput kućica na drveću, land art instalacija na najatraktivnijim turističkim lokacijama i rutama u Baranji i Kopačkom ritu, ozelenjavanje turističke ponude kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, nabavu električnih vozila i bicikala, organizacije 4 festivala međunarodnog karaktera s kulturnim, umjetničkim, edukativnim, ekološkim i turističkim komponentama. U regiji kontinentalnog turizma RH ne postoje sadržaji Land art-a i kućica na drvetu koje se koriste za turističke namjene. Ove inovacije postavljene u Kopačkom ritu i tradicijskim naseljima Baranje biti će novi i jedinstveni turistički sadržaji ne samo u Baranji nego i u RH. Projekt će zasigurno privući i medijsku pozornost što za posljedicu ima veliki interes turista i javnosti za posjetama.

Projekt će unaprijediti održivost regije, dosad prepoznate kao poželjne turističke destinacije. Novi sadržaji aktivnog, kulturnog i ekoturizma povećati će broj dolazaka i noćenja te dobit lokalnih dionika uključenih u turističku ponudu. Dosad su osigurani izvori financiranja od EU u iznosu od 85% ukupnih sredstava, te je preostalo osigurati sufinanciranje projekta u omjeru od 15%. Očekivani troškovi su: osoblje 1025000kn; najam 40000kn; oprema 1870000kn; marketing 92000kn, te su ovi troškovi pokriveni iz EU. Očekivani broj korisnika u periodu trajanja projekta je 10000, od čega očekujemo najmanje 2000 noćenja, dok u razdoblju nakon završetka projekta očekujemo godišnji rast dolazaka i noćenja od 5%. Na projektu će biti angažirano 6 osoba (voditelj projekta, voditelj financija, 2 stručnjaka za edukaciju i ekoturizam, stručnjak za marketing te administrativni asistent). Nakon završetka projekta komercijalna ponuda korištenja novih sadržaja osigurat će sredstva za osoblje i održavanje.

Prema istraživanjima “The International Eco-tourism Society” turizam kao općenita gospodarska grana ima godišnji rast od 4%, dok ekoturizam godišnje raste između 10% i 30% te je postao jedan od tri najzastupljenija oblika turizma. Za aktivni turizam predviđa se rast od 46% u razdoblju od 2016. – 2020., a najveći udio u globalnom tržištu aktivnog turizma ima upravo EU s oko 40%. Prema izvješćima Europske Komisije kulturni turizam zauzima oko 40% od ukupnog turističkog posjećivanja u EU. Baranjska regija, a posebice Općina Bilje kao projektni partner snažno je orjentirana na ozelenjavanje svojeg gospodarstva kako u poljoprivredi tako i u turizmu te se strateški okreće ekoturizmu kao novom obliku posjećivanja. Udruga Zeleni Osijek od 1998. godine djeluje na području Baranje i Kopačkog rita u segmentu zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja kroz edukaciju i implementaciju ekoturističkih sadržaja i programa što će se kroz ovaj, ali i buduće projekte snažno nastaviti i u budućnosti.

Novim sadržajima i programima uspostavljenim kroz projekt želimo unaprijediti segmente aktivnog, kulturnog i ekoturizma na području Baranje. Ciljani korisnici su: turističke zajednice, turističke agencije, pružatelji usluga u turizmu, obrazovne ustanove, lokalno stanovništvo čija djelatnost je vezana za turizam, Javna ustanova PP Kopački rit i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima OBŽ, strani i domaći turisti koji će koristiti nove sadržaje i programe. Struktura turista koji najčešće posjećuju ovakve sadržaje: obitelji, rekreativci i ljubitelji prirode, biciklisti, učenici osnovnih i srednjih škola, tvrtke koje dolaze na teambuilding. Ove skupine turista u potrazi su za novim, aktivnim sadržajima kojih trenutno u regiji Baranje nedostaje, budući da se većina turističke ponude svodi na gastronomiju i vinski turizam te kratkotrajno posjećivanje zaštićenih prirodnih područja.

U segmentu aktivnog i ekoturizma ne postoji konkurencija u regiji Baranje, osim Javne ustanove PP Kopački rit koja nudi turističke obilaske parka prirode pretežno kroz velike grupne obilaske, a manje usmjerene na individualne turiste. Kulturni turizam razvijen je u segmentima kulturnih ruta, manifestacija te klasičnih oblika interpretacije pojedinih segmenata povijesti, kulture i tradicije regije, no postoji puno prostora za dodatni razvoj i inovativnost. Prepreke za ulazak na tržište i unapređenje ne postoje, već se diverzifikacija turističke ponude i razvoj u smjeru aktivnijeg i održivijeg pristupa potiče i preporuča i od strane Ministarstva turizma. Komparativna prednost projekta je uvođenje novih sadržaja i programa aktivnog, kulturnog i ekoturizma koji je usmjeren na razlilčite skupine i potrebe modernih turista te sve više tražen od strane domaćih i stranih posjetitelja. Kroz dosadašnji rad na projektima razvoja, ali i samom provođenju turističkih programa proveli smo nekoliko istraživanja tržišta, stavova posjetitelja, zainteresiranih dionika te ustanovili realne potrebe i želje u kojem smjeru razvijati nove elemente posjećivanja i segmente turističke ponude u regiji.

Tržišni rizik: Nedovoljan broj turističkih agencija, obrazovnih institucija, medija i turista iz drugih regija RH zainteresiranih za posjećivanje Baranje. Rizik će biti ublažen snažnom promocijom putem medija, letaka, interneta te uključivanjem novih sadržaja i programa u lokalnu turističku ponudu.

Tehnički rizik: Loši vremenski uvjeti tijekom rekonstrukcije i izrade land art skulptura. Rizik će biti ublažen tako što će se sve infrastrukturne investicije planirati kroz duži vremenski period.

Ljudski rizik: Kadrovske promjene unutar projektnog tima. Rizik će biti ublažen razradom jasne podjele odgovornosti za svako radno mjesto. Ukoliko bude zaposlena nova osoba tijekom trajanja projekta vrlo brzo će biti upućena u sve segmente rada i odgovornosti. Financijski rizik: Neočekivani financijski izdaci uslijed projektnih aktivnosti. Rizik će biti ublažen osiguravanjem rezerve za nepredviđene troškove koje inače Zeleni Osijek uvijek predviđa kod provođenja projekata. Prednosti ovog područja koje nadmašuju rizike su prvenstveno zaštićena i očuvana priroda (PP Kopački rit, NATURA 2000, UNESCO Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav) koja predstavlja ogroman potencijal za ekoturizam (kanuing, promatranje ptice, foto safari, hiking), očuvana i jedinstvena kulturna baština (Zlatna Greda zaštićena kao kulturno dobro RH) te pozitivan turistički imidž regije kao poželjne i prepoznate turističke destinacije koja ima potencijal za dugoročan i održiv razvoj.

Sufinanciranje projekta u udjelu od 85% ukupnog iznosa je odobreno od strane EU Interreg HU-HR programa http://www.huhr-cbc.com/hr/vijesti/prvi-poziv-na-podnoenje-projektnih-prijedloga—lista-odobrenih-projekata/242., te je preostalo osigurati sufinanciranje projekta u omjeru od 15%. U budžetu Zelenog Osijeka iznos sufinanciranja od 15% iznosi 491.485,35 kn. Dodijeljena financijska sredstva Zagrebačke banke biti će dio udjela sufinanciranja odobrenog projektnog prijedloga. Sredstva Zagrebačke banke biti će uložena u izgradnju kućica na drveti i izradu Land art instalacija u Parku prirode Kopački rit. Zagrebačka banka će biti istaknuta u svim PR aktivnostima kao financijski podupiratelj realizaciji ovog projekta.

U realizaciju projekta biti će uključeno 6 osoba: voditelj projekta, voditelj financija, 2 stručnjaka za edukaciju i ekoturizam, stručnjak za promociju i vidljivost te administrativni projektni asistent. Uz osobe koje su trentuni zaposlenici u Zelenom Osijeku te imaju višegodišjnje iskustvo u provođenju projekata razvoja turizma, provođenja turističkih programa i vođenja turističke agencije, bit će zaposlene i nove osobe, prvenstveno za aktivnosti razvoja turističkih sadržaja, ali i administrativne poslove. Službeni partneri na projektu koji je odobren od EU su Općina Bilje i Nacionalni park Dunav-Drava (Mađarska). Zeleni Osijek i Nacionalni park Dunav-Drava prethodno su bili partneri na 3 EU financirana projekta s tematikom razvoja prekograničnog turizma, dok je Općina Bilje novi partner s kojima imamo dugogodišnju uspješnu suradnju kroz organizaciju zajedničkih manifestacija, turističkih sadržaja, aktivnosti zaštite prirode. Pored sredstava iz EU, Zagrebačke banke, projekt će financijski poduprijeti i Ured za udruge Vlade RH, koji podupire projekte udruga, a koji su odobreni od strane EU.

09-10-2017