Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava
Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju
prekogranične regije Hrvatske i Srbije

Zaštićena područja

Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav

 

Prostor ovog prvog hrvatskog prekograničnog rezervata biosfere obuhvaća čitave tokove rijeke Mure i Drave te rijeku Dunav i Park prirode Kopački rit na površini od 395.861 ha, a u  Mađarskoj također obuhvaća prostore uz Muru, Dravu i Dunav, a uključuje i mađarska područja Natura 2000 i nacionalni park Dunav – Drava. Rijeke Mura i Drava su područja izuzetnih prirodnih vrijednosti na regionalnom, nacionalnom i europskom nivou dok rijeka Dunav zajedno Dravom omeđuje poplavno područje Kopačkog rita kojeg obilježava bogatstvo močvarnih i vodenih staništa. Usprkos utjecaju čovjeka prostor rijeka Mure, Drave i Dunava obilježavaju izuzetne prirodne vrijednosti te visoka biološka i krajobrazna raznolikost te se po tome ističu među europskim rijekama.

 

Park prirode Kopački rit

 

Na sjeveroistoku Hrvatske nalazi se Park prirode Kopački rit na ukupno 17.700 ha površine, a južno od njega nalazi se područje Posebnog zoološkog rezervata na 7.143 hektara. Zbog iznimne prirodne vrijednosti Kopački rit je 1993. godine uvršten na Popis Ramsarskih područja, a od 2004. godine je uvršteno na IBAs listu (Important Bird Areas). Uz to, u sklopu projekta Uspostava nacionalne ekološke mreže kao dijela Sveeuropske ekološke mreže i EU mreže Natura 2000, Park prirode i Posebni zoološki rezervat Kopački rit je određen kao područje od međunarodne važnosti. Kopački rit, baranjski park prirode, čuva ostatke poplavnih ekosustava, a to obuhvaća i postojeće dijelove poplavnih područja dviju velikih rijeka, Drave i Dunava. Kopački rit kao fenomen prirode je unutrašnja Delta Dunava i Drave, u Europi jedinstvena pojava i najveće fluvijalno močvarno područje srednjeg Podunavlja. Velika bioraznolikost od 2000 bioloških vrsta odraz je bogatstva flore i faune. Prirodna izmjena vode kroz kontinuirana plavljenja je osnovni ekološki čimbenik o kome ovisi život u ritu koji je i ujedno jedan od posljednjih očuvanih ritova Podunavlja.

Više na web stranici: www.kopacki-rit.com

 

Regionalni park Mura – Drava

 

Regionalni park Mura-Drava jedno je od najvećih europskih zaštićenih prirodnih područja uz nizinske rijeke (Muru i Dravu) na ukupnoj površini od 87.681 ha. 10. veljače 2011.godine ovo područje uz tok dviju rijeka je zaštićeno, a u srpnju 2012.godine, UNESCO je ovaj park proglasio dijelom Rezervata  biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovo je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite ekosustava ovog parka je očuvanje prirodnih tipova staništa ugroženih na državnoj i europskoj razini, svih svojti koje na njima obitavaju, očuvanje izuzetnih krajobraznih vrijednosti, geološke baštine te kulturno-tradicijske baštine.

 

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje

 

Specijalni rezervat prirode “Gornje Podunavlje”  pruža se uz lijevu obalu rijeke Dunav kroz Srbiju i predstavlja jednu od posljednjih preostalih velikih oaza nekada daleko rasprostranjenih kompleksa ritskih šuma. Kao jedan od posljednjih centara velike biološke raznovrsnosti u Podunavlju na površini od 19.605 ha, od 2001. godine uživa status Specijalnog rezervata prirode – zaštićenog dobra I kategorije.Ovo područje je od izuzetne važnosti za trajnu dobrobit prirodnih vrijednosti svjetskog značenja. Čitavo područje se sastoji od bogato isprepletene mreže raznovrsnih ekosistema: vodenih, barskih, močvarnih, šumskih, livadskih i dr. Specijalni rezervat prirode “Gornje Podunavlje” treba gledati samo kao dio veće prirodne cjeline pošto na sjeveru graniči sa Nacionalnim parkom “Dunav-Drava” dok se na zapadu proteže Kopački rit. Odlikuje ga izuzetna raznovrsnost flore i faune.

Više na web stranici: www.gornjepodunavlje.info

 

Specijalni rezervat prirode Karađorđevo

 

Specijalni rezervat prirode Karađorđevo se nalazi na jugozapadnom djelu Bačke u općinama Bačka Palanka i Bač, 50 km od Novog Sada, a čine ga prostorne cjeline Bukinski rit i Mostonga koja obuhvaća Vranjak i Guvnište.  Ovaj rezervat prirode smješten na lijevoj obali rijeke  Dunava sa površinom od 2.955 pripada kategoriji od velikog ekološkog značenja jer predstavlja rezervat za održavanje genetskog fonda visoke divljači. Ritske šume autohtonih topola i vrba stanište su brojnih rijetkih i ugroženih biljnih vrsta koje se nalaze na Crvenoj listi flore Srbije.

 

Park prirode Tikvara

 

Park prirode Tikvara sa površinom od 508 hektara se nalazi uz lijevu obalu Dunava na teritoriju općine Bačka Palanka u Srbiji. Osnovnu prirodnu vrijednost ovog parka predstavlja jezero Tikvara sa mrežom rukavca Dunava, kanala i močvarnih staništa te dinamična promjena morfologije i vegetacije ovog aluvijalnog područja koje je pod utjecajem vodnog režima Dunava.  Rijеčnа еrоziја imа prеsudni utjecај nа oblik i prirоdnu vеgеtаciјu parka, kојa prikаzuје skоrо оčuvаnu cijеlinu sukcеsiјskоg nizа bilјnоg pоkrivаčа аluviјаlnоg pоdručја. Моzаik šumskih i nеšumskih stаništа, kао i šumskih sаstојinа iz piоnirskе i klimаks fаzе sukcеsiје, kоје pоd utjecајеm rеgulаciја rijеkа pоstајu svе rijеđе u Еurоpi, su nајvrijеdniје prirodne kаrаktеristikе ovog parka.