Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava
Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju
prekogranične regije Hrvatske i Srbije

Zašto uništavamo posljednje kolonije bregunica?

Bregunica čađavica je ptica selica iz porodice lastavica, duga svega 12 cm. Rasprostranjena je po cijeloj Europi, a u Hrvatskoj naseljava panonsku nizinu, duž većih rijeka. Gnijezdi se u kolonijama koje broje dvanaestak do nekoliko stotina parova i upravo brojnost parova je ono što ovu vrstu čini živim elementom riječnih ekosustava. Najbrojnije su u gornjem toku Drave, gdje se gnijezdi više od 11 000 parova, što iznosi oko 70 posto hrvatske populacije ovih ptica. Ove simpatične ptice se gnijezde u strmim riječnim obalama rijeka i  upravo ta područja su jedna od najugroženijih staništa u Hrvatskoj. Zbog raznih intervencija poput izgradnje nasipa, učvršćivanje korita rijeka, izgradnja obaloutvrda, regulacija niskih vodostaja, izgradnja hidrocentrala, uzrokovana je promjena sistema riječnih plavnih područja i cjelokupne morfologije riječnog toka. Nedavna izgradnja obaloutvrde u dužini 320 metara na desnoj obali Drave na 65 rkm u potpunosti je uništila najveću i posljednju koloniju bregunica na cijelom području rijeke Drave od njenog ušća do Donjeg Miholjca. Upravo ova kolonija je pojedinih godina imala i do 1500 parova bregunica i u nestanku je zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca.

Važno je napomenuti kako su bregunice vrlo korisne ptice, jer se između ostalog hrane komarcima, tako jedna obitelj bregunica pojede i do 10.000 komaraca dnevno. Smanjenje njihova broja zasigurno je poremetilo ravnotežu u prirodi i rezultiralo većim brojem komaraca nego prije. Bregunica je strogo zaštićena divlja svojta u Republici Hrvatskoj te je uvrštena na Crveni popis ugroženih ptica Hrvatske.

      bregunica