Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosistema Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju prekogranične regije Hrvatske i Srbije

Zaštićena područja

Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav

 

Prostor ovog prvog hrvatskog prekograničnog rezervata biosfere obuhvata čitave tokove reke Mure i Drave i reku Dunav i Park prirode Kopački rit na površini od 395.861 ha, a u Mađarskoj takođe obuhvata prostore uz Muru, Dravu i Dunav, a uključuje i mađarska područja Natura 2000 i nacionalni park Dunav – Drava. Reke Mura i Drava su područja izuzetnih prirodnih vrednosti na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou dok reka Dunav zajedno sa Dravom omeđuje poplavno područje Kopačkog rita koga karakteriše bogatstvo močvarnih i vodenih staništa. Usprkos uticaju čoveka prostor reka Mure, Drave i Dunava karakterišu izuzetne prirodne vrednosti i visoka biološka i predeona raznolikost te se po tome ističu među europskim rekama.

 

Park prirode Kopački rit

 

Na severoistoku Hrvatske nalazi se Park prirode Kopački rit na ukupno 17.700 ha površine, a južno od njega nalazi se područje Posebnog zoološkog rezervata na 7.143 hektara. Zbog izuzetne prirodne vrednosti Kopački rit je 1993. godine uvršten na Popis Ramsarskih područja, a od 2004. godine je uvršteno na IBAs listu (Important Bird Areas). Uz to, u sklopu projekta Uspostavljanje nacionalne ekološke mreže kao dela Sveeuropske ekološke mreže i EU mreže Natura 2000, Park prirode i Posebni zoološki rezervat Kopački rit je određen kao područje od međunarodne važnosti. Kopački rit, baranjski park prirode, čuva ostatke poplavnih ekosistema, a to obuhvata i postojeće delove poplavnih područja dve velike reke, Drave i Dunava. Kopački rit kao fenomen prirode je unutrašnja Delta Dunava i Drave, u Europi jedinstvena pojava i najveće fluvijalno močvarno područje srednjeg Podunavlja. Velika bioraznolikost od 2000 bioloških vrsta odraz je bogatstva flore i faune. Prirodna izmena vode kroz kontinuirana plavljenja je osnovni ekološki činilac od koga zavisi život u ritu koji je i ujedno jedan od posljednjih očuvanih ritova Podunavlja.

Više na web stranici: www.kopacki-rit.com

 

Regionalni park Mura – Drava

 

Regionalni park Mura-Drava jedno je od najvećih evropskih zaštićenih prirodnih područja uz nizinske reke (Muru i Dravu) na ukupnoj površini od 87.681 ha. 10. Februara 2011.godine ovo područje uz tok dve reke je zaštićeno, a u julu 2012.godine, UNESCO je ovaj park proglasio delom Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovo je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite ekosistema ovog parka je očuvanje prirodnih tipova staništa ugroženih na državnoj i evropskoj razini, svih vrsta koje ovde žive, očuvanje izuzetnih predeonih vrednosti, geološke baštine, kao i kulturno-tradicijske baštine.

 

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje

 

Specijalni rezervat prirode “Gornje Podunavlje” pruža se uz levu obalu reke Dunav kroz Srbiju i predstavlja jednu od poslednjih preostalih velikih oaza nekada daleko rasprostranjenih kompleksa ritskih šuma. Kao jedan od poslednjih centara velike biološke raznovrsnosti u Podunavlju na površini od 19.605 ha, od 2001. godine uživa status Specijalnog rezervata prirode – zaštićenog dobra I kategorije.Ovo područje je od izuzetne važnosti za trajnu dobrobit prirodnih vrednosti svetskog značenja. Čitavo područje se sastoji od bogato isprepletene mreže raznovrsnih ekosistema: vodenih, barskih, močvarnih, šumskih, livadskih i dr. Specijalni rezervat prirode “Gornje Podunavlje” treba gledati samo kao deo veće prirodne celine pošto na severu se graniči sa Nacionalnim parkom “Dunav-Drava” dok se na zapadu proteže Kopački rit. Odlikuje ga izuzetna raznovrsnost flore i faune.

Više na web stranici: www.gornjepodunavlje.info

 

Specijalni rezervat prirode Karađorđevo

 

Specijalni rezervat prirode Karađorđevo se nalazi na jugozapadnom delu Bačke u opštinama Bačka Palanka i Bač, 50 km od Novog Sada, a čine ga prostorne celine Bukinski rit i Mostonga koja obuhvata Vranjak i Guvnište. Ovaj rezervat prirode smešten na levoj obali reke Dunava sa površinom od 2.955 pripada kategoriji od velikog ekološkog značenja jer predstavlja rezervat za održavanje genetskog fonda visoke divljači. Ritske šume autohtonih topola i vrba stanište su brojnih retkih i ugroženih biljnih vrsta koje se nalaze na Crvenoj listi flore Srbije.

 

Park prirode Tikvara

 

Park prirode Tikvara sa površinom od 508 hektara se nalazi uz levu obalu Dunava na teritoriju opštine Bačka Palanka u Srbiji. Osnovnu prirodnu vrednost ovog parka predstavlja jezero Tikvara sa mrežom rukavca Dunava, kanala i močvarnih staništa te dinamična promena morfologije i vegetacije ovog aluvijalnog područja koje je pod uticajem vodnog režima Dunava. Rеčnа еrоziја imа prеsudni uticај nа oblik i prirоdnu vеgеtаciјu parka, kојa prikаzuје skоrо оčuvаnu cеlinu sukcеsiјskоg nizа bilјnоg pоkrivаčа аluviјаlnоg pоdručја. Моzаik šumskih i nеšumskih stаništа, kао i šumskih sаstојinа iz piоnirskе i klimаks fаzе sukcеsiје, kоје pоd utjecајеm rеgulаciја rеkа pоstајu svе rеđе u Еurоpi, su nајvrijеdniје prirodne kаrаktеristikе ovog parka.